نوزاد چهار ماهه دچار سوءتغذیه، که به علت اوردز ناشی از اعتیاد جلوی بیمارستان رها شده بود و در بیمارستان درگذشت.)


☑️برای امضای آنلاین این مطالبه، ‌به این آدرس مراجعه نمایید:

http://petition.sosapoverty.org