"ترور" کلمه ای که این روزها نُقل هر مجلسی شده است. دیگر کسی با این واژه غریبی نمی کند. با هر وعده ی صحبت، "خاطره ای از ترور" نیز سِرو می شود !!!
عصر یک روز تعطیل؛ عادی است که کوچک و بزرگ بیرون بیایند و گشت و گذاری کنند، در پارکی، جایی. لاهور پاکستان یک مهمان ناخوانده اما بهتر است بگوییم یک میزبان همیشگی این روزها در جای جای کره زمین، داشت. انفجار کینه ها و نفرت ها ملتی را داغ دار کرد و جان ناقابل انسان های بی گناهی را در ربود !!!! فقط دست کم 65 نفر کشته شد و در حدود 300 نفر هم زخمی، فقط همین، تعدادی کودک و انسان های بی گناه پَر پَر شدند !!!! اتفاق خاصی نیفتاده است که بخواهیم در بوق و کرنا کنیم !!!! جانی که بازیچه دست خشم و آلودگی و پلیدی ست، کالای بی ارزش این دنیای متعفن شده است.