غربالگری دندان کودکان خانه علم دروازه غار روز شنبه 95/2/18 توسط دندان پزشکان داوطلب انجام شد.

هر کدام از کودکان مورد معاینه قرار گرفتند و در مورد دندان های شیری و دائمی و نحوه مراقبت از دندانها به طور جداگانه به هریک توسط دندان پزشک توضیحاتی داده شد و فرم های غربالگری دندان برای همه کودکان پر شد.

پس از معاینه نیز به هر کدام از کودکان یک مسواک هدیه داده شد و با مسواک زدن، نحوه دقیق مسواک زدن و مراقبت از دندانها نیز به طور عملی با آن ها مرور شد.

از مجموع 33 کودک حاضر شده جهت غربالگری و معاینه دندان، 23 نفر دندان های سالمی داشتند و 10 نفر نیز به علت مواردی چون ترمیم دندان های شیری و دائمی و یا عصب کشی برای مراجعه به دندان پزشکی، اولویت بندی شدند.


 خانه ایرانی دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به کودکان و نوجوانان محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.

 برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 55168401 _ 09396007178