4 روز زمان داریم برای نجات "س" از پای چوبه دار و شکلگیری بخششی ماندگار.

صبح چهارم آبان 1394، خبر رسید که خانواده اولیای دم، روی پیشنهادهای مددکاران جمعیت امام علی (ع) فکر کرده و تصمیم خود را برای خلق یک واقعه ماندگار گرفته اند. اکنون قرار شده است مبلغ وجه المصالحه در طی ده روز با دعوت جمعیت امام علی از مردم نیکوکار تامین شود و خانواده نسبت به بخشش اقدام خواهد کرد.
وضعیت مالی خانواده س. طوری نیست که بتواند از پس تامین این مبلغ برآید.

http://life.sosapoverty.org