جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) و انجمن جامعه شناسی ایران
برگزار میکنند:
نشست تخصصی
نقش کودکان در توسعه صلح جهانی

سخنرانان:
شارمین میمندی نژاد