پرنده کوچک گِلی ات را ساختی و روحت را در آن دمیدی. دم تو مسیحاییست... 

پس عجیب نخواهد بود فردا روزی، پرنده ات برسر شاخساری، آواز کودکی را بر ما خواند تا بشنویم و با تو همنوا شویم...