سه نفر از نوجوانان با اخلاق و کوشای تیم نوجوانان پرشین دروازه غار جهت ورود به دانشگاه در رشته های ساخت، تولید و الکترونیک، در کنکور ثبت نام کردند و برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور در تیم آموزش صورت گرفت. این بار هم استعداد و میلشان برای موفقیت به حضورمان معنا بخشید.