من رهگذر زندگی تو نیستم، تماشاچی نیستم، پیامبر نیستم، معجزه نیستم، زنگ تفریح نیستم، مادر و برادر نیستم، شهرداری و بهزیستی نیستم، فروشنده مواد نیستم، استاد و معلم نیستم، تربیت کننده تو نیستم، دلخوش خنک نیستم، صندوق خیرات نیستم، بالاتر از تو نیستم...

من می خواهم برای تو فقط یک جعبه مداد رنگی باشم تا برای نقاشی کردن زندگی که می خواهی، رنگ های بیشتری در اختیار داشته باشی...

با تغییر همراه شویم نه با تقدیر
نوشته یکی از اعضای خانه ایرانی پاکدشت جمعیت امام علی

🔸تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۹۳۰۸۱۶ شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰