موفقیتی دیگر برای تیم دارت احمدآبادمستوفی

.بازیکنان تیم دارت خانه ایرانی احمدآبادمستوفی در مرحله دوم جشنواره ورزشی دارت تهران نیز مقام نخست را از آن خود کردند

.دارت اندازان احمد آباد در مرحله اول جشنواره ورزشی دارت تهران در سال 1394 نیز مقام های نخست و سوم را به خود اختصاص داده بودند