🌀 آن هنگام که چشمان کودکی منتظر بر سر چهاراه‌های این شهر  دنبال وجودیست که از حقیقت کودکی‌اش گذر نکند و بایستد، ایستادنی در قامت یک حضور مسئولانه، مسئولیتی به رنگ اراده یک انسان، انسانی به معنای بصیر و سمیع که میبیند و می شنود و شوق اجتماعی‌ش بر هر چه "تنها برای خود خواستن است"، پیشی گرفته است.


💢 اما اگر گذر کنیم، بی سوال از کودکی که ما را با نگاه و آرزوهای فراموش شده‌اش به چالش می کشد پس چگونه فهم زنده بودن خواهیم کرد از پس این گذر ؟


🌀 فردا شروعی دوباره ست برای خواستن و ساختن، که اراده های خویش را ذره ذره کنار هم در قامت یک نهاد مدنی و جمع انسانی رج زنیم تا نقش کودکان هنرمندی باشد و یا تحصیل و قهرمانی بر سکوی امید، که به یقین فرداهایمان روشن تر از دیروز خواهند شد و شراکت در این ساخت، اول نجاتی ست برای خودمان که در نا امیدی و انفعال غرق نشویم.....

~~~~

🔆🎨 کودکان خانه ایرانی دروازه‌غار در پایان کلاس نقاشی خود، حلقه‌ای از همبستگی زدند و صحنه‌ای از مهر را ثبت کردند.


🔶🔸 شما هم میتوانید برای همکاری داوطلبانه با خانه ایرانی دروازه‌غار در بخش هنر کنار کودکان باشید 😍