۱۰۰ کیسه مایحتاج غذایی یک ماهه خانوار شامل برنج، حبوبات، روغن، رب، قند، چایی و ... توسط جمعیت امام علی در این منطقه توزیع گردید.