می خواهم در کنارت بایستم ، فریاد زنم نیستم در زمره آنانی که تو را میبینند و روی برمیگردانند و اشک را برای متاعی میریزند که در دکان خودخواهی هایشان به حراج گذاشته اند و فریادی سر میدهند که جز ازجهالت نشانی دگر ندارد ...