«معلم تو آن کودک است...»

 تا بیآموزی و بدانی که عشق یعنی چه.