می گویم چهار نوع ه داریم : ه اول، ه وسط، ه آخر چسبان، ه آخر تنها... 

دور "ه" آخر تنها، خط می کشه و میگه خانوم این مثل منه، تنهاس!

 او فقط 12 سال دارد اما در کلاس کودکی هایش انگار همیشه شادی و خانواده و امنیت غایب بوده اند و جایشان را به محرومیت و بغض و تنهایی داده اند.

  عاطفه؛ از اعضای جمعیت امام علی