.قسم به قلم، آنگاه که بر خون دل می زند و دردها را بر کرانه کاغذ فاش می کند، قسم به قلم آنگاه که درد مظلومی را می نگارد، قسم به قلم آنگاه که می خواهد از حق دفاع کند، آنگاه که می خواهد حق خواهی را بر گردونه تاریخ ثبت کند و آنگاه که فریاد دادی می شود که در حلقوم فشرده شده است. آنگاه که هنرمندانه بر پهنه کاغذ می رقصد و قطرات اشک و خون را به کلمه تبدیل می کند.


🔹 قسم به کلمه طیبه ...کلمه ای که فریاد آن کودک افتاده در رنج است، کلمه ای که درختی می شود در قطعه ای از زمین و میوه اش چون مرهمی بر دل دردمندی به بار می نشیند.

و  وای بر قلم آنگاه که در دستان صاحبان زر و زور و تزویر بگردد و بهتان و دروغ را چون درختی خبیث بر خاک فرو ریزد و میوه نفاق و ظلم برچیند. 


🔹 ایرانیان باستان، چهاردهمین روز از تیر ماه را روز تیر (عطارد) می نامیدند. از طرفی در فرهنگ ادب پارسی، سیاره تیر به عنوان کاتب و نویسنده ستارگان شناخته می شود. به همین مناسبت ایرانیان این روز را روز نویسندگان دانسته و گرامی می داشتند. بر همین اساس،  در تقویم رسمی ایران چهاردهم تیر ماه به عنوان روز قلم نامگذاری گردید. 

روز قلم بر ثبت کنندگان حق و حقیقت که قلم خود را و شرف خود را معامله نمی کنند گرامی باد.

goo.gl/i7NPv5

〰〰〰〰〰〰

🆔 @imamalisociety