این پیامی بود که یکی از نوجوان های با مرام تیم فوتبال پرشین دروازه غار برایمان فرستاد،  همراه با عکسی از یک کودک افریقاییِ جان و تن تکیده و سوخته از قحطی و گرسنگی ....

به یقین این نوجوانان، معلمان روش و راهی می شوند  که در آن معنویت انسان درک خواهد شد، تنها به مدد احقاق حقوق همنوعانش و صد البته حقوق کودک انسان، فارغ از هر رنگ و زبان و قومیتی و جاری ساختن عدالت و صلح.

https://telegram.me/darvazeghar

https://goo.gl/IXFQXl