🔻تمامی چارچوب های ذهنی و خط مشی های عرف جوامع در سطوح مختلف کمتر به این امر می پردازد که  یک فرد از اجتماع نه فقط در یک حصار فردی و محدود به حوزه شخصی بلکه در مقیاسی وسیع تر و کلان تر به شناختی همه جانبه تر نسبت به خویش و دنیای پیرامونش میتواند برسد.


🔻این درحالیست که در نتیجه کسب آگاهی عمیق و عینی در بعدی فرا فردی و اجتماع محور فرد قادر خواهد بود، ارتباطات و کنش و واکنش های هوشمندی در جهان خویش داشته باشد که به دنبال آن حوزه تاثیر گذاری و دخل و تصرفی نامحدود تر حاصل میگرد. این تجربه جهان شمول تر، شناخت فرد نسبت به هستی خویشتن را در ارتباط با دنیایش و به میزان تسهیل گیری در ساخت پیرامونی، شکل خواهد داد. 


🔻و از جنبه روانشناختی نیز به این مهم اشاره گردیده است به عنوان مثال آدلر در نظریه پردازی های روانی خویش به تبیین رابطه مستقیم عمیق و پایدار بین نقش پذیری اجتماعی و سلامت روانی یک فرد پرداخته است. و چه بسا میتوان اذعان کرد تمامی افرادی که از این منظر به مسائل نگریسته اند و نسبت به وقایع اتفاقات و کنش های اجتماعی بی تفاوت نبوده و با پردازشی صحیح، کنشهای غلط و آسیب زای پیرامون خویش  را شناسایی کرده و در جهت اصلاح و تغییری بنیادین واکنش داده اند، به سنتزی در اجتماع که مدلی قابل تکرار است خواهند رسید. 


🔻روش و مسیر یاد شده، فلسفه فکری و عملی تمامی مصلحین اجتماع و فعالین و دغدغه مندان در حوزه های مختلف بشری است که سرنوشت، سعادت و سلامت خویش را در ارتباط با جهان و اجتماع خویش می بینندو تجربه میکنند.


https://goo.gl/Mvc22i

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

@darvazeghar