هر چه قدر که انسان بتواند به ادامه زندگی درست موجودات دیگر احترام بگذارد، به همان میزان جهان برای خودش نیز جای بهتری خواهد بود.

https://telegram.me/darvazeghar