🍀دوردستی سرسبز

🌷و عکاسی پر از مهر و عشق

📸عکس از حمید، از کودکان خانه ایرانی دروازه غار

@Darvazeghar