🔆میزبان خانه ای شویم که دستان معصومیت سنگش را بنا نهاده...

@Darvazeghar