حذف کار کودک

مسئولیت دولت

مشارکت مردم




📌 پانزدهم تیرماه ۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۷، سالن شهناز خانه هنرمندان ایران


🆔 @imamalisociety