✅برای مردم شریف افغانستان


احساسی عجیب همراه با دلشوره مثل همیشه با قدرت زیاد با توان بلند سعی در فراموش کردن سعی در بیدار شدن از خواب غفلت 

امروز صبح دوشنبه زیبا بود اما سیاهش کردن 

تیر، تفنگ ،تانک، بمب همه را با سرعت هرچی بیشتر پرت کردن 

تمام شد، دگر ندارید، میدانم ان افغانستان بزرگ که دارد با کشتن و زخمی کردن مردمان بیگناهی کوچک میشود دگر طاقت مقاومت را ندارد.

آدم ها ،آدم های ظالم ‌پس جنگ

بس است جنگ،بس است کشتن ،افغانستان در پنجاه سال گذشته درد و رنج زیادی رو تحمل کرده.

ازجمله دزدیده شدن معادن و غارت منابع، کشته شدن انسان های فداکار یا دزدیده شدن دختر و پسر های کوچک.

❇️من خودم دختر افغانم ؛پس حالا چه فرقی بین ایران و افغانستان وجود دارد؟ چه فرقی بین بلوچ و پاکستان وجود دارد؟ و ایا چه فرقی بین روسیه و عراق وجود دارد؟ ولی برعکس هزار شباهت بین همه ی ما انسان ها هست!

ای افغان، ای کوه طاقت، باز هم تحمل کن ما دختر وپسر تو هستیم کمکت میکنیم منتظرمان باش ای درد بزرگ.

کمی سرد است، کمی گرم است دلم طاقت بیار از درد 

کمی شادم کمی غمگین دلم اشوب همچو مرگ 

کمی خنده کمی گریه دگر چه هست جز مرگ 

ای افغان ای ای افغان دلم 

دلم با توست ای افغان


❇️ای افغانستان! تسلیت میگم ای  مردم کشورم! ای کسانی که مرگ ناخواسته در خانه هایتان را زده است.


🕊نوشته یکی از دختران خانه ایرانی دروازه غار برای میهنش


https://goo.gl/iKfZvo

@Darvazeghar