◀️طفلی را در آغوشش می نهند، اما این بار با تمام کودکی هایش فرق می کند، این بار عروسکش واقعی است.

این عروسک این بار شیر می خواهد، تمیز کردن می خواهد و او در بهت فرو می رود که این بازی را تا کنون انجام نداده است!!!

هنوز بازیهای کودکی اش تمام نشده بود که او را همسر نامیدند و هنوز در حسرت بازیهایش بود که حالا او را مادر می نامند. 

به دیدنش می روم، از ترس هایش می گوید، حتی از خوابیدن کودک در آغوشش وحشت دارد و تو می مانی که آیا قدم این مولود را باید به او تبریک بگویی؟ باید بر این تولد خوشحال باشی یا که از این ظلم برآشوبی؟

◀️کودکی که هنوز دوره رشد روانی و حتی جسمی اش کامل نشده است به دلایل مختلف فرهنگی، قومیتی، حتی اقتصادی و ... به ازدواج زود هنگام تن می دهد و حالا باید او برای کودکانی دیگر مادری کند، باید آنها را تربیت کند!

او که از ابتدایی ترین حقوق کودکی اش مثل تحصیل محروم شده است حالا باید فرزندی را بزرگ کرده و تربیت نماید! و این به همین کودک ختم نمی شود و فرزندان بعدی یکی پس از دیگری زاده می شوند.    

◀️به راستی از او چه انتظاری باید داشت؟ از نسلی که از او زاده می شود چه انتظاری خواهد رفت؟ 

آیا از یک نوجوان 14 ساله که اصلا طعم نوجوانی را نچشیده و از کودکی به بزرگسالی و مسئولیت زندگی پرتاب شده است، انتظار تربیت صحیح فرزند می رود؟ انتظار پرورش نسل می رود؟ 

دریغا، که کاش این درد درمان یابد.

📣 خانه اشتغال دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به مادران سرپرست خانوار محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.https://goo.gl/iHa4uC

https://telegram.me/darvazeghar