🌀در چشمهایشان خیره شو، راز تلخی را می بینی. مدتهاست بار غم را بسته اند. حسرت بازی های کودکی در دلهای کوچک شان مانده است. بست نشین پیاده روها هستند یا سرچهارراهها دخیل بسته اند. واژه اوقات فراغت برایشان شوخی تلخی بیش نیست. شبها خسته به خواب می روند، وقت نمی کنند رویا ببینند. در جور روزگار شادی هایشان را فروخته اند، "رویاهای شیرین "، خالی مانده اند! کودکانی که همیشه با پاهای کوچک شان به دنبال آینده می دوند..

🌀پیامدهای  کار کودکان در محیط های ناسالم و سرشار از خشونت و پر خطر (خیابان ها ، کارگاههای بازیافت  و کارگاهها...)، ناگوار است. آنها از بی عدالتی و حقارتی که در معرض آن قرار گرفته اند، سرخورده خواهند شد و امکان گذران مراحل طبیعی دوران کودکی را نخواهند داشت و فرصت پرورش استعدادها و توانمندی های شان از آنها گرفته می شود و به دلیل نداشتن فرصت های مناسب برای آموزش، نمی توانند مهارت های لازم و مناسب را فراگیرند . این امر باعث می شود که آنها تبدیل به افراد مطرود و سرخورده شوند و به دلیل نداشتن انتخاب های مناسب، شرایط بروز رفتارهای معارض قانون فراهم گردد.

🌀موجودیت کار اجباری، نشان از اختلاف طبقاتی در جامعه است. آنها راویان زندگی بخشی از جامعه هستند که فرصت ها و امکانات برابر برای آنها فراهم نشده است و در حاشیه اجتماع قرار گرفته اند. با توجه به اینکه این کودکان از آموزش  محروم میگردند، سلامت اجتماع به مخاطره خواهد افتاد و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، تبعیض، فقر و غیره رشد روز افزونی خواهد داشت .

🌀گذشتن فرد به فرد جامعه از کنار یک کودک مشغول به کار با بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری اجتماعی  نسبت به مفهموم و شرایط کودکی و همچنین عدم پرسشگری و کنکاش جهت رسیدن به راهکار مناسب برای ممانعت از کار اجباری کودکان خود موجب می شود هر روز شاهد کودکی باشیم که کودکیش به حراج گذاشته شده است و از سوی دیگر به دلیل پذیرش این معضل از سوی اجتماع ، ساختارهای اجرایی و حمایتی  قانون گذار نیز در اجرای وظایف خویش نسبت به کودکان اهمال مینمایند.  و گاها مشاهده می گردد با انتشار داده های نادرست از وضعیت کودکان بعنوان مثال ساماندهی کودکان کار توسط باند، باز هم شاهد آن هستیم که  چه بسا با نگاه حذفی صرف، جای هر گونه حمایت و استیفای حقوق را گیرد. 

🌀باید این مهم در نظر گرفته شود که کودکان یک اجتماع ، سرمایه معنوی جامعه هستند و سلامت معنوی اجتماع با شرایطی که برای کودکانش فراهم نموده سنجیده میشود .در همین راستا بر جامعه امروز ما مسلم است که با مسئولیت پذیری لازم و آگاهی دقیق نسبت به رفع معضل کار اجباری کودکان اقدامی همه جانبه ای را سرلوحه خویش قرار دهد.


✅ما هم اکنون به نقطه بحرانی رسیده ایم..بزرگسالان بیکار و کودکان کار! دست به کار شویم.


https://goo.gl/IWPQC1

@Darvazeghar