🚺🚹به مناسبت روز جهانی منع برده داری 

⬅️صورت برده شدن و برده داری در جهان امروز نماییست متفاوت نسبت به گذشته انسان...

انسان امروز به خیال آزاد است اما در بند است؟ برده بودن خویش را انکار می کند اما همواره به دنبال رهایی بیشتر در تکاپو تلاش است.

 اما سوال اینجاست محتوای برده شدن جهان امروز چیست، جای غل و زنجیر آهنی بر گردن و دست، انسان امروز سنگینی چه چیز را بر پیکره وجود خویش می یابد  که اینگونه افسار گسیخته بر آزادی می تازد.

⬅️انسان امروز برده مفهومی به نام "خویشتن" است. برده فردیت و منیت خود، این بردگی او را تنها ساخته است و همیشه در نزاعی ناتمام در درون و بیرون خویش بسر می برد. امروز این انسان است که خود را به بردگی می کشد و همان می شود که حاصل آن در گوشه ای از این جهان انسانهایی در جنگ و فقر و اعتیاد می سوزند در گوشه ای در مصرف کردن و لذت جویی و آسایش طلبی غرق اند. به همان میزان که هر انسان هستی و معنای اصیل خویش را در آیینه جمع و اجتماع و جهان نجوید، غل زنجیری به خود می بندد که قدرت حرکتی پویا و سازنده برای  ساخت جهانش را می گیرد او می خواهد تنها برای خویش باشد و به علاقه مندی های خویش بپردازد، فارع از دیگری. به نوعی رضایت مندی اش فردیست. 

⬅️نتیجه  انسانی خواهد بود که به راحتی جنگ افروز  و مایه تباهی برای انسانی دیگر است و میتوان اینگونه دریافت که به میزانی که بشر  با گردآوردن پول و ثروت و آسایش شخصی و... بردگی خویش می کند از اجتماع و نفع جمعی رو می گرداند، روحیه برده داری بر جهان سیطره می یابد و این می شود که هر انسان حقوق انسانی دیگر را ضایع می نماید بی آنکه به خویش نهیبی زند...


https://goo.gl/RcErsH

https://telegram.me/darvazeghar