◀️در دوران جنینی در شکم مادر ناخواسته وارد بازی والدینش می شود. شاید تا زمانی که در شکم مادر بود نشئگی مواد برایش خوشایند بود، اما پس از تولد، درد خماری تمام وجود کوچکش را فرامی گیرد. اوضاع تغییر می کند و روی دیگر سکه هویدا می شود.. مادرمعتادش که شاید نداند که کودکش معتاد متولد شده فارغ از دردهای جانکاه کودک خود روزگار می‌گذراند.

◀️گاهی نوزاد که بدن نحیف و کوچکش تاب و تحمل خماری مواد را ندارد، درهمان روزهای ابتدایی پس از تولد از دنیا می‌رود. هرچند آن‌هایی نیز که زنده می مانند حال و روز خوبی ندارند و دردهای بسیاری را به جان می‌خرند و معلوم نیست چه آینده‌ای انتظارشان را می‌کشد..

از متن سرگذشتهای رنج آور  آمده ام؛

از میان کوچه پس کوچه‌هایی آمده‌ام که زخم محرومیتشان عفونت کرده؛

من از میان خرابه‌هایی آمده‌ام که آدم را تخریب می‌کنند؛ من از حسرت زندگانی آمده‌ام که زندگی را نزیسته‌اند...


https://goo.gl/NEM6YE

@Darvazeghar