🌿در خانه ایرانی دروازه غار از این به بعد کاغذهای تولید شده در سطلی جدا ریخته می شوند تا به مراکز بازیافت منتقل شوند.

@Darvazeghar