🎼‏اجرای بی نظیر هنرمندان کوچک گروه آواز خانه ایرانی دروازه غار در همایش پژوهشگاه رویان، برگزار گردید.

@darvazeghar