هر یک از ما می توانیم با پرداخت
«10هزار تومان، معادل 40 سانتی متر مربع»
خانه ایرانی را خریداری و اهدا کنیم.

هر کس از یک قطعه تا هر چقدر توان دارد
می تواند خریداری و هدیه کند.

همچنین به دوستان مان خبر دهیم و از آنان دعوت کنیم.
با این کار، همه ما برای همیشه
در آموزش کودکانی که در این خانه تحصیل خواهند کرد
سهمی خواهیم داشت
حتی به اندازه چند سانتی متر مربع
.
.
.
باور داریم با قطره های مهر می شود عشق را گستراند...
.
.
.
شماره حساب ویژه خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران
42091612/58 - بانک ملت، قرض الحسنه جام، شعبه چهارراه کالج، به نام جمعیت امام علی
شماره کارت 16 رقمی:
6104-3377-7005-1496
شماره شبا همین حساب: IR610120010000004209161258
...
به این رخداد نیکو بپیوندید

https://www.facebook.com/events/1446882852219807