وقتی کودکان کار و خیابان را به اردو می بری و لبخندی را بر لبانشان می نشانی که شاید سالها آرزوی شان بوده است...
اردوی پر از عشق کودکان خانه علم دروازه غار-تابستان 91