#یکشنبه‌های_خانه‌ایرانی‌دروازه‌غار

✴️ روز های یکشنبه در خانه ایرانی دروازه غار کلاس های آموزشی و چاپ و بازی و سرگرمی برگزار میشود .
کودکان خانه ایرانی، ظهر ها دور هم جمع میشوند و ناهار میخورند و در کنار هم بازی میکنند و از درس و مشق هایشان حرف میزنند . 
وقتی خوشحال و با انرژی هستند رنگ ها را روی کیسه های پارچه‌ای نقش میزنند . 
📚آموزش و خواندن درس، کودکان را وارد دنیای صلح آمیز کودکی میکند و از تمام سیاهی هایی که برایشان در دنیای واقعی این روزها درست میکنیم دور میشوند و اینگونه میتوانیم آینده‌ای سبز را درست کنیم. 

ادرس کانال تلگرام:

🏡 @darvazeghar