بچه ها بازی با حیوانات رو خیلی دوست دارن و براشون قلعه درست کردن.قلعه حیوانات.
بچه هایی که نسبت به روزای اولی که اومدن خانه علم کلی تغییر کردن...