جشنی در کنار کودکان خانه علم و معلم های شان


             به امید روزی که هیچ کودکی تنها و در رنج نباشه