🍉 #یلدای_روشن را در کنار کودکان روستای کبیر آباد جشن گرفتیم.
کودکان و نوجوانان خانه ایرانی دروازه‌غار و شهرری، شادی و خوشحالی خود را که به بلندای یلدا بود، با دیگر کودکان کویرآباد سهیم شدند‌ و به رنگ مسئولیت و مهر، بازی و نقاشی و شادی را برایشان مهیا نمودند.
زمستان را قومیت های فارس و بلوچ و افغان با سپیدی و یکدلی آغاز میکنند به امید آن که هیچ تیرگی طولانی نباشد و با گرمای دست‌های گره شده یکدیگر به سوی روزهای روشن زمستان روند و امید بخش و روشنایی ده باشند برای هر که سراغ ذره ای نور و امید میگیرد.

📸 عکاسان: حمید حبیبی و هنرمندان بلوچ

#یلدا_در_کوچه_های_فقر