به همت آقا رضا، مدرس مجسمه سازی، بچه های خانه علم دروازه غار تهران هر هفته پنجشنبه در برنامه های هنری شان، کلاس مجسمه سازی دارند و می آموزند تا با گِل رُس چگونه به خلق آثار هنری بپردازند. رضا می گوید که بچه ها خیلی استعداد دارند و امیدوار است به زودی نمایشگاهی از آثار آنها برپا کند. او می گوید که در کلاس مجسمه سازی به کودکان زندگی را می آموزد.