مدیر امور مالی جمعیت امام علی، ساعت 14 روز شنبه 2 اسفند 1393، اعلام کرد: «فقط 9 میلیون تومان دیگر برای خرید خانه ایرانی دروازه غار نیاز است.».

شماره حساب ویژه خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران
42091612/58 - بانک ملت، قرض الحسنه جام، شعبه چهارراه کالج، به نام جمعیت امام علی
شماره کارت 16 رقمی:
6104 3377 7005 1496
شماره شبا همین حساب: IR610120010000004209161258