12 ظهر دوشنبه 26 آبان 1393
هنوز برای یاری وحید به کمک همه نیاز هست.
لطفا با اطلاع رسانی در میان دوستان مان و دعوت آنان به ایونت، در یاری وحید و شاد کردن دل مادرش همراه شویم.
تا این لحظه جمعا نزد جمعیت امام علی 60 میلیون تومان برای وحید جمع شده است.

همراه شویم:
من با پرداخت حداقل 10هزار تومان در نجات و آزادی وحید سهیم می شوم...
www.facebook.com/events/1562038857343683