خانه های ایرانی جمعیت امام علی در سراسر کشور
به ارائه خدمات امدادی و آموزشی رایگان به کودکان تحت پوشش می پردازند.

کلیه هزینه های راه اندازی و نگهداری و خدمات امدادی در خانه های ایرانی
تماما توسط مردم نیکوکار تامین می شود
و همه اعضای فعال در این مراکز را نیروهای داوطلب دانشجویی و مردمی تشکیل می دهند.

.

.

.