راه های سنگلاخی و دسترسی دشوار به روستاها، یکی از دلایل محروم ماندن این منطقه از امکانات رفاهی اولیه و فقر امکانات آموزشی است که ازلحاظ زیرساختی عامل بسیاری از مشکلات در بحث توسعه و سلامت است.

این درحالیست که کودکان و خانواده هایشان مشتاق و مستعد در تحصیل، هنر و ورزش هستند که در صورت فراهم آوردن چنین امکانات و حقوق بدیهی، بسیاری از مشکلات این منطقه مرتفع خواهد شد.

چنانکه در حال حاضر خیل عظیمی از کودکان تنها به خاطر نبود مدارس پایه های بالاتر در نزدیک محل زندگی ‌شان و نیروی مُدرس ناگزیر به ترک تحصیل می شوند که این امر برای دانش آموزان دختر بیشتر مطرح است و بیشترین خواسته آنان فراهم آمدن امکان تحصیل است.


تلفن روابط عمومی جمعیت امام علی: ۰۲۱۸۸۹۳۰۸۱۶ شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰

وبسایت جمعیت امام علی:  www.sosapoverty.org