اینجا کلاس نقاشی خانه علم درواز غار تهران
بچه ها در حال نقاشی کشیدن هستند
:)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ایشان فریبا خانم یکی از نقاشان زبردست خونه علم هستند.

.

.

.

پیمان در کنار حمید

.

.

.

این هم تابلوی نقاشی پیمان و حمید
این اثر زیبا به نفع فعالیت های هنری خانه علم دروازه غار به مبلغ 100 هزار تومان به یک حامی مهربان، خانم فریدون، فروخته شد.

.

.

.

فاطمه زهرای خونه علم

.

.

.

طناز نقاش خوب کلاس مون

.

.

.

امیررضا و سمیر دو برادر خونه علم

.

.

.

نقاشی امیررضا و سمیر
این اثر زیبا به نفع فعالیت های هنری خانه علم دروازه غار با فقط یک تلفن به شماره مسئول گالری نقاشی خونه علم 09398753726 قابل فروش است.
قیمت پایه تابلو: 50 هزار تومان

.

.

.

آمنه و زینب عزیز ما

.

.

.

نقاشی دیگری از حمید و پیمان
این اثر زیبا به نفع فعالیت های هنری خانه علم دروازه غار با فقط یک تلفن به شماره مسئول گالری نقاشی خونه علم 09398753726 قابل فروش است.
قیمت پایه تابلو: 50 هزار تومان

.

.

.

:)