تصاویر مربوط به بازی تیم پرشین در مسابقات زیرگروه دسته یک نوجوانان باشگاه های تهران است.

5 شهریور 1392؛ ورزشگاه رافی تهران

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:)