لطفا مزاحم کارشان نشوید!!!

این بچه ها قرار نیست سواد بیآموزند

اینها به مدرسه نمی روند

اینها نان آور خانواده شان هستند

در این شهر کارگاه های زیرزمینی زیادی وجود دارد

این فقط یکی از آنهاست

کودکان اینجا از صبح تا شب کار می کنند و کار می کنند و باز هم کار می کنند...