روز 21 تیر، روز بدون کیسه پلاستیکی گذشت. اما ما باید هر روز به خودمان یادآوری کنیم که واقعا خیلی اوقات به کیسه پلاستیکی نیاز نداریم.
کیسه های دوستدار محیط زیست خانه علم دروازه غار، محصولی با حمایت از محیط زیست، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار.
به ایونت(رویداد) فیس بوکی ما بپیوندید: