همه ما درمقابل زمینی که در آن زیست میکنیم مسئولیم...همه ما در مقابل انسانهای رنج دیده ای که بر زمین زیست میکنند مسئولیم.همه ما در مقابل کودکانی که به دلایل مختلف ازحق کودکی کردن محرومند مسئولیم.

حلقه ای واسط شده ایم بین محیط ریست که این روزها حال و روز خوشی ندارد،از صنعت زدگی و انسانهایی که همین صنعت زدگی ودرگیری در زندگی پرهیاهوی شهری غاقلشان داشته از شرایط ناگوارشان.کودکانی را که چراغ قرمزها منبع درآمدشان است وتحصیل علم را به آرزوهایشان سپرده اند،آرزوهایی که شاید مجال پوشیدن لباس واقعیت را نیابد وزنان سرپرست خانواری را که چراغ قرمزهای مدام زندگی  بر سر چهارراههای رنجشان خودنمایی میکند،

دعوت کرده ایم تا همگام با هم قدمی برداریم برای نجات محیط زیست مان از وضعیت اسفناکی که هرروز وخیم تر میشود.ازاین پس به همت همه ما ،نایلون های کم تری بعد از مصرف در محیط به حال خود رها خواهند شد.


این کیسه ها مورد حمایت دفتر برنامه های کوچک(SGP) و تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) در برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) است.

لطفا این پیام را به تمامی دوستان خود برسانید.

جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) 

خانه علم دروازه غار تهران

021-55168401

09124075921