باخرید کیف های دوستدار محیط زیست به جای کیسه های پلاستیکی،حامی کودکان کار،زنان سرپرست خانوار ومحیط زیست باشیم.

آمادگی برای همکاری با شرکت ها و موسسات برای سفارش کیسه های تبلیغاتی .

شماره تماس:
021-55168409
09124075921