جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی برای چهاردهمین سال متوالی برگزار میکند.