مراسم کوچه گردان عاشق امسال پنجشنبه شب، 19 مرداد 1391، به گونه ای متفاوت و این بار توسط فرزندان جمعیت امام علی (ع) برگزار می شود. جهت کسب اطلاع و حضور در برنامه با شماره های 23051110، 55603436، 55154165 تماس بگیرید.

به کوچه گردان عاشق بپیوندید.


""""""حضور برای عموم آزاد است""""""