مادرْ کودک،کودکی که مادر است... چه واژه غریبی...

اینبار عروسکت کودک توست و تو می بایست به جد بزرگ شوی و مادری را از دل خاموشی کودکانه هایت بازی کنی.

✅سمینار ازدواج کودک

nochildmarriage.sosapoverty.org