هنگامی که کودکان گرسنه ای در جهان به زحمت به زندگی خود ادامه می دهند، هدر دادن مواد غذایی کاملا به دور از انسانیت است.

https://telegram.me/darvazeghar