کسی میداند که یک درخت
چگونه میتواند از میان زمینی غرق در کیسه های پلاستیکی سربرآورد؟
کسی میداند پرنده روی کدام درخت باید بنشیند و اواز بخواند؟
کسی میداند جهان بی درخت و پرنده چه شکلی است؟

دریایی به رنگ ِ بی رنگ کیسه های پلاستیکی و زمینی که با آن درامیخته
و آسمانی که نمیداند برای کدام درخت باید ببارد
شکل جهان ما خواهد بود
اگر
کیسه های پلاستیکی را بی مهابا استفاده کنیم
و دور بیندازیم و این چرخه نامبارک ادامه پیدا کند

جهان بی درخت و پرنده و باران، هیچ نمی ارزد


بیایید از امروز، کمی بیشتر از قبل
به فکر محیط زیست باشیم
...
اولین پیشنهاد ما، استفاده از کیسه های دوستدار محیط زیست
تولید خانه علم دروازه غار
به جای کیسه های نایلونی است
...
اطلاعات بیشتر در
https://instagram.com/sabzindast/